Privacyverklaring Autorijschool L. Beute License to Drive

Autorijschool L.Beute License to Drive is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die door Autorijschool L. Beute License to Drive verwerkt worden.
Autorijschool L. Beute License to Drive verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels ons invulformulier aan ons
verstrekt dan wel op basis van de eventuele geplaatste cookies.
– Bedrijfsnaam
– CBR registratie nummer
– Kamer van Koophandel inschrijfnummer
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– IP-adres
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
– Internetbrowser en apparaat type
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Autorijschool L. Beute
License to Drive uw persoonsgegevens.
Autorijschool L. Beute License to Drive verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder omwille het gerechtvaardigde commerciële
belang van naam rijschool.
– U door middel van de gevraagde persoonsgegevens de mogelijkheid te bieden een account aan te
maken dat noodzakelijk is voor het aangaan van een overeenkomst met naam rijschool.
– Autorijschool L. Beute License to Drive analyseert uw gedrag op de website om daarmee de
website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
omwille het gerechtvaardigd commerciële belang van naam rijschool.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Autorijschool L. Beute License to Driveneemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een
mens (bijvoorbeeld een medewerker van naam rijschool tussen zit. Indien er wel sprake is van
geautomatiseerde verwerking: naam rijschool gebruikt de volgende computerprogramma’s of
-systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende
logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang bewaart naam rijschool uw persoonsgegevens.
Autorijschool L. Beute License to Drive bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Autorijschool L. Beute License to Drive verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Autorijschool L. Beute License to Drive blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die naam rijschool op haar website gebruikt.
Autorijschool L. Beute License to Drive gebruikt alleen technische en functionele tracking cookies
die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die
wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

Minderjarigen.
Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke
vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door naam rijschool. U heeft
daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over
beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar l.beute1@upcmail.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier
weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.
Autorijschool L. Beute License to Drive wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw
gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder. Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Autorijschool L. Beute License to Drive de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt.
Autorijschool L. Beute License to Drive neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met l.beute1@upcmail.nl
Contactgegevens:

Autorijschool L. Beute License to Drive is gevestigd aan de Hortensiastraat 13, 8091VB Wezep.
website: www.autorijschoolbeute
e-mailadres: l.beute1@upcmail.nl
telefoonnummer: +31612277775